Sławno: Wybory władz u harcerzy. Kto został komendantem Hufca?

Tomasz Turczyn
Tomasz Turczyn
ZHP Sławno
W Domu Harcerza, w Sławnie, obradował 30. Zjazd Hufca ZHP Sławno, którego głównym zadaniem było podsumowanie kadencji władz hufca wybranych 27. listopada 2015 r., udzieleniem ustępującym członkom komendy absolutorium oraz wybór nowego komendanta hufca, składu komendy i przyjęcie strategii rozwoju na lata 2020-2023.

W 30. Zjeździe poprowadzonym przez hm. Albinę Dykas - komendantkę II. Instruktorskiego Kręgu Seniora „Wiarusy”, uczestniczyło 64% uprawnionych do głosowania, czyli instruktorów pełniących funkcje statutowe ZHP. Obrady rozpoczęto przyjęciem regulaminu i porządku oraz wyborem Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej. Następnie, przedstawiono sprawozdanie z realizacji zadań za lata 2015-2019, wzbogacone prezentacją multimedialną przygotowaną przez pwd. Michal Fleran HO z hufcowego Zespołu Promocji i Informacji.

Na podstawie sprawozdania oraz w oparciu o opinię Komisji Rewizyjnej i informację obecnej na zjeździe komendantki Chorągiew Zachodniopomorska ZHP w Szczecinie - hm. Eliza Gilewska, delegaci podjęli jednogłośnie uchwałę o przyjęciu dokumentu i udzieleniu absolutorium komendantce Hufca ZHP Sławno - hm. Barbarze Sobczak oraz członkom komendy: hm. Jacek Błaszczyk - szefowi biura, dh. Dorota Jeż - skarbniczce hufca, hm. Danucie Sikorze - zastępcy ds. programu i hm. Ryszardowi Sobczakowi - zastępcy ds. kształcenia.

W dalszej części 30. Zjazdu Hufca Sławno uchwalono program rozwoju na kolejne cztery lata działalności programowej, kształceniowej i finansowej, a po przypomnieniu przez hm. Anna Cichawa - pełnomocnika Komendanta Chorągwi ZHP ds. Zjazdu procedury wyborczej, przystąpiono do wyboru komendanta, składu komendy i Komisji Rewizyjnej.

Zjazd na komendanta powołał hm. Ryszarda Sobczaka, który tą funkcję sprawował już w latach 2007-2015. W skład Komisji Rewizyjnej sławieńskiego hufca wybrał hm. Janinę Kolańską, phm. Zofię Michałowską, hm. Halinę Stasiak i hm. Maria Szewczyk. Na swoim pierwszym posiedzeniu i ukonstytuowaniu się, Komisja Rewizyjna przewodniczenie zespołowi powierzyła ponownie hm. Halinie Stasiak. Na wniosek nowo powołanego Komendanta Hufca Sławno, Zjazd na funkcję jego zastępcy ds. programu wybrał phm. Marka Jarosza - dotychczasowego komendanta Związku Drużyn ZHP Gmina Malechowo, a na zastępcę ds. kształcenia - hm. Danutę Sikorę, od 2018 roku odpowiedzialną za działalność programową hufca. Skarbnikiem została druhna Dorota Jeż, a szefem biura - hm. Jacek Błaszczyk, który zarządza biurem hufca nieprzerwanie od roku 2003.

Sklepowy patriotyzm, to polska specjalność.

Wideo

Dodaj ogłoszenie